background

Zmiany w sposobie realizacji obowiązku sprawozdawczego fundacji

13 lutego 2023

Z początkiem 2023 r. w życie weszła nowelizacja ustawy o fundacjach, która zmodyfikowała i ujednoliciła sposób realizacji obowiązku sporządzania i składania przez fundacje rocznych sprawozdań z ich działalności.

Do tej pory podstawowe ramy tych sprawozdań, tj. minimalny zakres informacji, jakie należało uwzględnić określało Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. Sprawozdanie podpisane przez zarząd fundacji składało się w formie pisemnej właściwemu dla danej fundacji Ministrowi.

Aktualnie sprawozdanie z działalności fundacji sporządzimy wyłącznie w formie elektronicznej, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2022 r. Ponadto sprawozdanie będzie musiało zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym członków właściwego organu fundacji. Przekazanie tak podpisanego sprawozdania do właściwego dla danej fundacji Ministra nastąpi drogą elektroniczną, w zależności od danego Ministerstwa, np. drogą mailową lub z wykorzystaniem skrzynki epuap.

Termin składania sprawozdań z działalności nie uległ zmianie i upływa z końcem roku następującego po roku sprawozdawczym.  

r. pr. Anna Skrzyńska