POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES WRAZ Z REGULAMINEM ŚWIADCZEŃ USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies wraz z Regulaminem Świadczeń Usług Drogą Elektroniczną (zwana dalej „Polityką”), opracowana została przez spółkę Kowalik i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 44 lok. 5, 00-678 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000411912, posiadającą numer NIP: 7010335444, REGON: 146025722 (zwaną dalej „Kancelarią”), w celu określenia funkcjonowania strony internetowej Kancelarii dostępnej pod adresem: www.kpkk.pl (zwanej dalej „Stroną”), w szczególności zasad gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników Strony (zwanych dalej „Użytkownikami”) oraz świadczenia przez Kancelarię usługi formularza kontaktowego i usługi newsletter. 
 2. Za pośrednictwem Strony mogą być przetwarzane dane osobowe Użytkowników. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119) (zwanym dalej „RODO”), ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) jak również z innymi aktami prawnymi, uzupełniającymi lub zastępującymi wskazane wyżej regulacje. 
 3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, przetwarzającym dane osobowe Użytkowników, jest Kancelaria.
 4. Zawartość Strony jest własnością Kancelarii lub osób, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez Kancelarię. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Strony (tekstowych, graficznych, układu itp.) są zastrzeżone. Strona oraz wszystkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 ze zm.), oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 Nr 47, poz. 211 ze zm.). Powielanie oraz rozpowszechnianie powyższych treści w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, w tym kopiowanie i przetwarzanie w całości lub w części bez pisemnej zgody Kancelarii jest zabronione.

§2
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podczas korzystania ze Strony automatycznie zapisywane są dane dotyczące Użytkowników w postaci logów systemowych, tj. anonimowych informacji o czasie wizyty Użytkowników na Stronie, adresie IP i rodzaju używanej przeglądarki internetowej. Informacje, o których mowa wyżej, zapisywane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników, rozwoju i optymalnego funkcjonowania Strony, poprawy usług świadczonych za pośrednictwem Strony oraz działań marketingowych i informacyjnych.
 2. Dodatkowo, poza danymi określonymi w ust. 1 powyżej, Użytkownicy mogą podać dobrowolnie swoje dane osobowe w postaci:
  1. imienia, nazwiska i/lub firmy, adresu e-mail i numeru telefonu – w celu skorzystania z usługi formularza kontaktowego świadczonej przez Kancelarię;
  2. adresu e-mail – w celu skorzystania z usługi newsletter świadczonej przez Kancelarię.
 3. Dane osobowe Użytkowników gromadzone są w biurze Kancelarii, tj. pod adresem: ul. Wilcza 44 lok. 5, 00-679 Warszawa.
 4. Kancelaria przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie następujących przepisów:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – w odniesieniu do danych osobowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 powyżej;
  2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię – w odniesieniu do danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2 powyżej.
 5. Kancelaria zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących Użytkowników, zgodnie z poniższymi zasadami:
  1. dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO;
  2. przetwarzanie danych osobowych w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 powyżej, następuje na podstawie zgody, którą Użytkownicy wyrażają poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu kontaktowym;
  3. podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz konieczne w celu skontaktowania się z Kancelarią i/lub skorzystania z usługi newsletter;
  4. dane dotyczące Użytkowników nie będą przez Kancelarię ujawniane innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:
   1. jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych lub 
   2. jest to konieczne z uwagi na wykrywanie oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
  5. dane osobowe dotyczące Użytkowników mogą być wykorzystane jedynie do celów, w jakich zostały zgromadzone;
  6. dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein);
  7. dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego świadczenia usług w ramach Serwisu lub do czasu odwołania zgody, w przypadku przetwarzania danych na podstawie tej zgody. Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe Użytkowników zostaną usunięte;
 6. Użytkownicy mają uprawnienia do:
  1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  2. wglądu do swoich danych osobowych;
  3. żądania poprawiania swoich danych osobowych, jeżeli dane te są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe;
  4. żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych, 
  5. żądania usunięcia danych osobowych;
  6. żądania wydania kopii danych osobowych;
  7. żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile będzie to technicznie możliwe;
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochronnych danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 7. Uprawnienia, o których mowa w ust. 5 lit. a – g powyżej, Użytkownicy mogą zrealizować poprzez złożenie stosownego wniosku:
  1. osobiście w Kancelarii (ul. Wilcza 44 lok. 5, 00-678 Warszawa);
  2. drogą pocztową na wskazany wyżej adres;
  3. za pomocą poczty elektronicznej na adres: kancelaria@kpkk.pl.

§3
ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Kancelaria świadczy następujące bezpłatne usługi drogą elektroniczną:
  1. usługa formularza kontaktowego – Kancelaria umożliwia kontakt z Kancelarią poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie oraz otrzymanie odpowiedzi za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  2. usługa newsletter – Kancelaria przesyła Użytkownikom, za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacje dotyczące obowiązującego prawa i zmian w prawie, które stanowią informacje handlowe w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2020 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Usługa, o której mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej, jest świadczona na rzecz Użytkowników, którzy wypełnili formularz kontaktowy, tj. dokonali łącznie następujących czynności w formularzu kontaktowym dostępnym na Stronie:
  1. podali swoje poprawne dane osobowe w postaci imienia, nazwiska i/lub firmy, adresu e-mail i numeru telefonu;
  2. wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach kontaktowych (otrzymania odpowiedzi).
 3. Usługa, o której mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej, jest świadczona na rzecz Użytkowników, którzy dokonali zapisu na newsletter, tj. dokonali łącznie następujących czynności w formularzu newsletter dostępnym na Stronie:
  1. podali swoje poprawne dane osobowe w postaci adresu e-mail;
  2. wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w związku z usługą formularza kontaktowego, przetwarzane są na podstawie zgody Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w związku z usługą newsletter, przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Kancelarię w postaci marketingu bezpośredniego i działań informacyjnych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Brak zgód, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 powyżej, uniemożliwi realizację usługi formularza kontaktowego i usługi newsletter. Zgody mogą być w każdej chwili wycofane w trybie, o którym mowa w § 2 ust. 6 niniejszej Polityki, co będzie skutkowało zaprzestaniem świadczenia usług drogą elektroniczną. 
 7. Prawidłowe skorzystanie z usługi formularza kontaktowego i usługi newsletter uzależnione jest od posiadania przez Użytkowników komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet i/lub posiadania przez Użytkowników konta poczty elektronicznej e-mail. 
 8. Częstotliwość świadczenia usługi newsletter, tj. częstotliwość informacji wysyłanych do Użytkowników ustalona jest przez Kancelarię na bieżąco i nie jest większa niż 1 wiadomości e-mail na tydzień. 
 9. Kancelaria zastrzega, że informacje przesyłane w ramach usługi newsletter nie stanowią doradztwa prawnego ani interpretacji przepisów prawa. Usługa newsletter ma charakter informacyjny, publicystyczny i marketingowy. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z informacjami wynikającymi z usługi newsletter. 
 10. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług, o których mowa w ust. 1 powyżej. Reklamacje należy składać na adres: kancelaria@kpkk.pl. Reklamacje powinny zawierać co najmniej dane osobowe Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu) oraz dokładny opis reklamacji. Kancelaria rozpatrzy reklamacje niezwłocznie i przekaże odpowiedzi niezwłocznie na adresy podane w reklamacjach. 

§4
PLIKI COOKIES

 1. Strona wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe które Strona zapisuje na dysku urządzenia końcowego Użytkownika. Dzięki nimi Strona może „rozpoznawać” Użytkownika przy ponownym połączeniu ze Stroną. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony, w szczególności te wymagające autoryzacji oraz ułatwiające aktywne korzystanie z wszystkich usług dostępnych w ramach Strony. Zawartość plików cookies nie daje możliwości identyfikacji danego Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są również przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.
 2. Stosowane przez Kancelarię pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności drogą tą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 3. Kancelaria wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. pliki cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika;
  2. pliki cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 4. Kancelaria przechowuje pliki cookies w celu:
  1. lepszego dopasowania Strony do potrzeb Użytkowników;
  2. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, jeżeli Strona aktualnie przewiduje taką możliwość;
  3. tworzenia statystyk oglądalności partnerów treściowych i reklamodawców;
  4. prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika;
  5. zapamiętania historii odwiedzanych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
  6. tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
 5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do urządzeń Użytkownika. Zmiany te mogą zostać wprowadzone za pomocą ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika, przy czym należy mieć na uwadze, że czynność ta może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkowników obowiązuje aktualna Polityka udostępniona na Stronie przez Kancelarię. 
 2. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z Kancelarią na adres: kancelaria@kpkk.pl.