Szanowni Państwo,

W związku z nawiązaną współpracą, szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Kowalik i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wilczej 44 lok. 5, 00-679 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000411912, NIP: 7010335444, e-mail: kancelaria@kpkk.pl.
  2. Macie Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Państwa szczególnej sytuacji. Przysługuje Państwu również prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia.
  3. Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią. W pojęciu „realizacja umowy” mieszczą się również działania podejmowane przed zawarciem umowy, na Państwa żądanie danych, jeśli są niezbędne do zawarcia umowy.
  5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy i poszczególnych zleceń.
  6. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO” (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
  7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, ZUS, współpracownicy upoważnieni przez nas do przetwarzania danych osobowych, a także podmioty świadczące na naszą rzecz m.in.: usługi księgowe, informatyczne, ochroniarskie, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę itp.
  8. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.
  9. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogi określonymi w RODO oraz pozostałych aktach prawnych wdrażających i/lub uzupełniających RODO.

 

Kowalik i Wspólnicy
Kancelaria Prawna sp.k.