background

Świadectwa charakterystyki energetycznej – zmiany od 28.04.2023 r.

21 lutego 2023

Z dniem 28 kwietnia 2023 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 27 października 2022 roku o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane. Nowelizacja wprowadza zmiany dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej do dokument zawierający zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku (przez co w szczególności rozumie się lokale mieszkalne i użytkowe), określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Zgodnie z nowelizacją, każdy właściciel lub zarządca budynku lub części budynku, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przekazują odpowiednio nabywcy albo najemcy:

  • świadectwo charakterystyki energetycznej – przy sporządzeniu aktu notarialnego umowy zbycia prawa własności albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;  
  • kopię świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci papierowej, albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci elektronicznej – przy zawarciu umowy najmu.

Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie więc musiało być przekazane nabywcy lub najemcy przez właściciela nieruchomości bezpośrednio przy zawarciu odpowiedniej umowy. Co istotne, nabywca lub najemca nie będą mogli zrzec się prawa otrzymania świadectwa charakterystyki energetycznej.

Czy dla każdego budynku lub części budynku trzeba będzie sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej?  

Nie.

Po pierwsze, świadectwa charakterystyki energetycznej trzeba będzie sporządzić i przekazać w związku z zamiarem zbycia lub najmu budynku lub jego części. Jeżeli właściciel nie zamierza zbywać lub najmować nieruchomości, nie musi sporządzać świadectwa.

Po drugie, z obowiązku sporządzania świadectw zwolnione są budynki:

  • podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  • używane jako miejsce kultu i do działalności religijnej,
  • przemysłowe oraz gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego,
  • mieszkalne, przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
  • wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2,
  • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2·rok).

Świadectwa charakterystyki energetycznej sporządzają osoby uprawnione, wpisane do rejestru: https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych. Koszt sporządzenia świadectwa nie przekracza ok. 1.000 zł. Świadectwo ważne jest przez okres 10 lat lub do czasu przeprowadzenia robót budowlano-instalacyjnych, w wyniku których ulegnie zmianie charakterystyka energetyczna nieruchomości (np. wymiana okien, źródeł ciepła czy docieplenie budynku). Świadectwa sporządzone przed 28 kwietnia 2023 roku zachowują ważność na okres, na jaki zostały sporządzone.

Nowelizacja wprowadza karę za brak spełnienia obowiązku sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej i przekazania go nabywcy lub najemcy. Zaniechanie tego obowiązku będzie podlegać karze grzywny, wymierzanej w wysokości do 5.000 zł.

Autorem tekstu jest r. pr. Lucjan Grabarczyk