background

Sukces w sporze z deweloperem

20 października 2021

Niezmierne miło nam poinformować, że Klienci reprezentowani przez zespół kancelarii Kowalik i Wspólnicy wygrali proces w sporze przeciwko deweloperowi o zapłatę kary umownej.

Sprawa dotyczyła zapłaty przez dewelopera kary umownej za każdy dzień opóźnienia w podpisaniu umowy ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności w terminie wynikającym z umowy deweloperskiej. Deweloper w toku postępowania podnosił, że uchybienie terminowi zawarcia umowy nastąpiło bez jego winy, wskazując, że przyczyną wystąpienia opóźnienia była siła wyższa. Za siłę wyższą deweloper uznał uchwalenie po dacie zawarcia umowy deweloperskiej ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, co wiązało się z koniecznością pozyskania przez dewelopera dodatkowej dokumentacji przed zawarciem umowy ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Sąd pierwszej instancji uwzględnił w całości roszczenie klienta kancelarii, podzielając w całości przedstawioną w toku sprawy argumentację. Zdaniem sądu uchwalenie ww. ustawy nie spowodowało, że zawarcie umowy przeniesienia własności lokalu w wyznaczonym terminie stało się niemożliwe, a ponadto skutkom tego zdarzenia dało się zapobiec. Akt władzy państwowej w postaci powołanej wyżej ustawy sąd uznał za zjawisko o charakterze zewnętrznym, ale o braku przymiotu nadzwyczajności i nagłości. Stanowisko przedstawione przez członków zespołu naszej kancelarii zostało podzielone również w instancji odwoławczej – apelacja dewelopera od wyroku sądu pierwszej instancji została oddalona, a wyrok stał się prawomocny.

Jednocześnie informujemy, że kilka dni temu w analogicznej sprawie również zapadł korzystny dla Klienta kancelarii wyrok, jednak jest on nadal nieprawomocny.