background

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego ma usprawnić postępowania sądowe

15 marca 2023

Do podpisu Prezydenta skierowano ustawę z dnia 09 marca 2023 r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. 

Nowelizacja wprowadza m.in. nowy rodzaj postępowania z udziałem konsumentów, gdzie do przedsiębiorcy zastosowanie będą miały restrykcyjne przepisy o prekluzji dowodowej oraz możliwości obciążenia przedsiębiorcy kosztami postępowania, w przypadku zaniechania próby dobrowolnego rozwiązania sporu (również uczestniczenia w niej złej wierze). Zmiany objęły także postępowanie uproszczone, zabezpieczające (m.in. zmiana dotycząca tego, że zażalenia na postanowienia o zabezpieczeniu mają ponownie rozpoznawać sądy drugiej instancji) oraz postępowanie egzekucyjne.

Nowelizacja przewiduje również zmiany dotyczące właściwości sądów, zarówno rzeczowej, jak i miejscowej.

Zgodnie z nowymi przepisami do właściwości sądów okręgowych będą należeć sprawy o wartości przedmiotu sporu powyżej 100.000 zł (dotychczas było to 75.000 zł). Spowoduje to zwiększenia wpływu spraw do sądów rejonowych i w konsekwencji odciążenie sądów okręgowych.

Co ciekawe, nowe przepisy przewidują, że w okresie 5 lat od dnia wejścia ich w życie sądy miejsca zamieszkania powoda w sprawach frankowych będą wyłącznie właściwe do ich rozpoznania. Ta zmiana ma na celu czasowe, jak się zdaje, odciążenie wydziału Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przepisy wejdą w życie (w znacznej większości) po upływie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia. Mamy nadzieję, że powyższe zmiany, zgodnie z intencją ustawodawcy, przyczynią się do usprawnienia postępowań sądowych prowadzonych w imieniu naszych Klientów.

Autorką tekstu jest adw. Aleksandra Ozdoba-Stromczyńska