background

Krajowy System e-Faktur, czyli zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

25 sierpnia 2021

Na dzień 01 stycznia 2022 roku zaplanowano wejście w życie zmian w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany dotyczą m. in. wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur, czy pojawienia się pojęcia faktury ustrukturyzowanej.

Czym jest Krajowy System e-Faktur?

Krajowy System e-Faktur (tzw. KSeF), to system teleinformatyczny służący przede wszystkim do wystawiania, otrzymywania i przechowywania tzw. faktur ustrukturyzowanych, czyli faktur wystawionych przy użyciu tego systemu elektronicznego wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę. KSeF pozwoli również na analizę i kontrolę prawidłowości danych zawartych w wystawianych fakturach. Faktura ustrukturyzowana uznawana będzie za wystawioną w dniu jej przesłania do KSeF, z kolei otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF wymagać będzie akceptacji odbiorcy faktury. Faktura ustrukturyzowana uznawana będzie za otrzymaną w dniu przydzielenia przez system numeru identyfikującego. Zgodnie ze stanowiskiem zawartym w uzasadnieniu do projektu ustawy faktura ustrukturyzowana uznawana będzie za rodzaj faktury elektronicznej.

Z uwagi na to, że nowy rodzaj faktur będzie przechowywany w systemie teleinformatycznym przez 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione, nie będą miały do nich zastosowania regulacje dotyczące wystawiania duplikatów zagubionych bądź zniszczonych egzemplarzy. Co więcej, zgodnie z proponowanymi zmianami, wszystkie rodzaje faktur będą mogły być wystawiane nie wcześniej niż sześćdziesiątego dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, jak i nie wcześniej niż sześćdziesiątego dnia przed otrzymaniem zapłaty. Ze względu na specyfikę nowego rodzaju faktur nie będzie możliwości wystawiania not korygujących w postaci ustrukturyzowanej – noty korygujące będzie można wystawiać na dotychczasowych zasadach.

Ministerstwo Finansów  udostępniło roboczą wersję struktury logicznej e-Faktury wraz z zestawem przykładowych plików e-Faktur. Materiały można znaleźć na stronie www.gov.pl.

Jakie możliwości niesie za sobą korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur?

Korzystanie z elektronicznego obrotu fakturami za pośrednictwem specjalnego systemu teleinformatycznego może umożliwić szybsze uzyskanie zwrotu VAT. Uzyskanie zwrotu różnicy podatku nastąpi w terminie czterdziestu, a nie sześćdziesięciu, licząc od dnia złożenia rozliczenia. Skorzystanie ze skróconego terminu uzyskania zwrotu VAT wymagać będzie kumulatywnego spełnienia następujących warunków:

  • w całym okresie rozliczeniowym wystawiane będą wyłącznie faktury ustrukturyzowane,
  • kwota podatku naliczonego (lub różnicy podatku) nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie będzie przekraczać 3.000 zł,
  • podatnik będzie czynnym podatnikiem VAT przez dwanaście miesięcy poprzedzających okres wykazania różnicy podatku do zwrotu,
  • podatnik w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających okres wykazania różnicy podatku do zwrotu będzie posiadał rachunek rozliczeniowy w banku lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Nowa platforma umożliwi administracji skarbowej zdalną analizę i kontrolę prawidłowości danych z faktur ustrukturyzowanych, co oznacza, że korzystający z platformy nie będą mieli obowiązku przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur na żądanie organów podatkowych.

Czy korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur będzie obowiązkowe?

Po wejściu w życie ustawy na początku 2022 roku korzystanie z KSeF będzie dobrowolne. Należy jednak pamiętać, że wymiana faktur poprzez ww. platformę stać się obowiązkowa w 2023 roku – dobrze zatem zapoznać się z planowanymi zmianami odpowiednio wcześniej.

Autorką tekstu jest aplikantka radcowska Joanna Paprocka

Fotografia objęta jest wolną licencją i pochodzi z serwisu Unsplash