background

Istotne zmiany w przepisach regulujących e-commerce

25 listopada 2020

1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie zmiany przepisów ustawy o prawach konsumenta oraz kodeksu cywilnego wprowadzające nowe zasady sprzedaży prowadzonej w ramach sklepów internetowych.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami od nowego roku część uprawnień przysługujących do tej pory wyłącznie konsumentom zostanie przyznana również osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą i zawierającym umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, jednak nieposiadającą dla tych osób charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Do osób tych zastosowanie znajdą przepisy wskazanych wyżej ustaw dotyczące:

  • prawa do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość;
  • rękojmi, tj. odpowiedzialności sprzedawcy względem kupującego za wady fizyczne i prawne sprzedawanych towarów (przy czym przepisy te w dalszym ciągu będą pozwalały na modyfikację lub nawet wyłącznie tej odpowiedzialności w przypadku przedsiębiorców);
  • braku związania kupującego tzw. klauzulami abuzywnymi, czyli takimi postanowieniami umownymi (regulaminu sklepu), które nie zostały z nim uzgodnione indywidualnie i jednocześnie kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Oczywiście, wchodzące w życie przepisy będą wymagały od właścicieli sklepów internetowych wprowadzenia odpowiednich zmian w treści regulaminów sklepów oraz wypełnienia obowiązku informacyjnego względem klientów, jednak nie mniej istotne jest zrozumienie, w jakich przypadkach nowe przepisy znajdą zastosowanie (tj. kiedy mamy do czynienia z umową nieposiadającą dla jednoosobowych przedsiębiorców charakteru zawodowego), a w jakich jednoosobowi przedsiębiorcy mogą być traktowani na dotychczasowych zasadach.

Z charakterem zawodowym umowy sprzedaży mamy do czynienia wtedy, gdy przedmiot tej umowy związany jest z działalnością, w której specjalizuje się dany przedsiębiorca. Jeżeli zatem fryzjer prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą kupuje w Internecie kosmetyki do stylizacji włosów, nie będzie mógł skorzystać ze wspomnianych wyżej uprawnień. Jeżeli natomiast dokona zakupu klimatyzatora (który choć wykorzystywany w prowadzonej przez fryzjera działalności gospodarczej, nie posiada dla niego charakteru zawodowego), znowelizowane przepisy znajdą zastosowanie.

Weryfikacja tego, czy dana umowa ma dla danego przedsiębiorcy charakter zawodowy możliwa będzie m.in. na podstawie kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Obowiązek takiej weryfikacji spoczywać będzie na właścicielach sklepów internetowych, co niewątpliwie przysporzy dodatkowej pracy (i być może będzie wymagało wdrożenia nowych narzędzi), a nadto może rodzić wiele wątpliwości.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania w zakresie omawianej materii lub potrzebują pomocy, zapraszamy do kontaktu.