background

Czym jest centralna ewidencja emisyjności budynków?

4 maja 2022

Od 1 lipca 2021 roku funkcjonuje w Polsce Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). CEEB zawiera informacje na temat źródeł ciepła lub spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych na terenie Polski. Celem CEEB, jak wskazuje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, jest zinwentaryzowanie źródeł ciepła i spalania paliw w celu realizacji polityk niskoemisyjnych na szczeblu samorządowym. Głównym celem CEEB jest zlokalizowanie tzw. „kopciuchów”, które w dużej mierze odpowiadają za złą jakość powietrza w Polsce.

Kto musi złożyć deklarację do CEEB?

 Deklaracje o źródłach ciepła lub spalania paliw do CEEB składają właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. W przypadku współwłasności budynku wystarczające jest złożenie deklaracji do CEEB przez jednego ze współwłaścicieli.

Obowiązek zgłoszenia do CEEB nie dotyczy najemców oraz osób mieszkających w blokach korzystających ze wspólnego źródła ciepła lub spalania paliw – deklaracje za te osoby składają odpowiednio właściciele i zarządcy budynków.

W przypadku budynków o nieuregulowanej sytuacji prawnej (np. w przypadku braku właściciela lub niezakończonego postępowania spadkowego dotyczącego budynku) nie ma obowiązku złożenia deklaracji. Obowiązek ten występuje dopiero w przypadku, w którym możliwe jest wskazanie właściciela lub zarządcy budynku.

W przypadku budynków oddanych do użytku po 1 lipca 2021 roku, właściciele lub zarządcy tych budynków maja obowiązek złożenia deklaracji do CEEB w terminie 14 dni od dnia uruchomienia źródła ciepła lub spalania paliw.

W przypadku budynków starszych, tj. oddanych do użytku przed 1 lipca 2021 roku, właściciele lub zarządcy tych budynków muszą złożyć deklaracje do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Jakie informacje zgłasza się do CEEB?

Składana deklaracja zawiera:

  1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  3. numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu;
  4. adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu;
  5. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Jeżeli budynek posiada więcej niż jedno źródło ciepła lub spalania paliw, właściciel lub zarządca wskazuje w deklaracji wszystkie źródła ciepła i spalania paliw, również kominki i tzw. kozy. Z kolei urządzenia chłodzące, nawet z funkcją grzewczą, nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia do CEEB.

Jak można złożyć deklarację do CEEB?

Deklaracje można składać:

  1. w formie elektronicznej, tj. przez Internet, wykorzystując do tego aplikację na stronie https://ceeb.gov.pl – aplikacja umożliwia złożenie podpisu z wykorzystaniem Profilu Zaufanego oraz kwalifikowane podpisu elektronicznego;
  2. w formie papierowej – wypełniony dokument należy wysłać listem za pośrednictwem poczty albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta (zgodnie z lokalizacją budynku).

Ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego można pobrać deklaracje dotyczące źródeł ciepła i spalania paliw – w wersji „A” dla budynków i lokali mieszkalnych, a w wersji „B” dla budynków niemieszkalnych.

Kontrole i sankcje związane z CEEB.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów. Ograny te będą mogły przeprowadzać kontrolę w zakresie źródeł spalania paliw, z której sporządzane będą stosowne protokoły. Prawidłowość danych deklarowanych przez właścicieli i zarządców budynków będzie mogła być weryfikowana np. przez kominiarzy prowadzących przeglądy kominów.

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, stanowiąca podstawę prawną funkcjonowania CEEB, zawiera przepis karny – kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny. Nie podlega jednak karze sprawca, który złożył deklarację po terminie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.

Autorem tekstu jest r. pr. Lucjan Grabarczyk

Źródła:

  1. ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 438)
  2. https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Fotografia objęta jest wolną licencją i pochodzi z serwisu Pexels.